Regulamin sklepu

REGULAMIN ZAKUPÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM

www.wabisabidesign.pl

(dalej: „Regulamin”)

Właścicielem sklepu internetowego www.wabisabidesign.pl prowadzonego w domenie www.wabisabidesign.pl (dalej: „Sklep”), jest Renee's Interior Design Renata Blaźniak-Kuczyńska z siedzibą w Warszawie przy ul. Mehoffera 164R, posiadającą REGON: 016223118 , NIP: 118 038 26 98, (dalej: „Sprzedawca”). 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa:

 1. rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu,

 2. wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca w ramach Sklepu,

 3. tryb postępowania reklamacyjnego,

 4. zasady odnoszące się do ochrony danych osobowych.

 1. Za „Klienta” w rozumieniu Regulaminu uważa się osobę zamierzającą dokonać zakupu w Sklepie, zarejestrowaną lub niezarejestrowaną, składającą zamówienie w Sklepie, będącą pełnoletnią osobą fizyczną albo osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną.

 2. Za „Konsumenta” w rozumieniu Regulaminu uważa się osobę fizyczną dokonującą zakupów w Sklepie, niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.) (dalej: „Kodeks cywilny”).

 3. Sklep internetowy umożliwia Klientom zapoznanie się z informacją handlową i ofertą produktów Sprzedawcy oraz umożliwia ich zakup, zgodnie z postanowieniami Regulaminu

 4. Sprzedawca świadczy usługi w ramach Sklepu internetowego wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 5. Przed złożeniem zamówienia Klient obowiązany jest zapoznać się i zaakceptować Regulamin. Akceptacja Regulaminu jest warunkiem koniecznym do korzystania z usług Sklepu i następuje w toku wypełnienia formularza zamówienia. Akceptacja Regulaminu przez Klienta jest równoznaczna ze złożeniem przez niego oświadczeń o następującej treści:

  1. zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia;

  2. dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług sklepu internetowego;

  3. dane zawarte w formularzach zamówienia, procesie rejestracyjnym lub kontaktowym są zgodne z prawdą;

  4. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przekazanych w formularzu rejestracyjnym lub kontaktowym w celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umów zawartych ze Sprzedawcą w ramach sklepu internetowego oraz realizacji przez Sprzedawcę złożonego zamówienia;

  5. wyrażam zgodę na otrzymywanie wskazanych w formularzu rejestracyjnym lub kontaktowym informacji systemowych, wiadomości od Sprzedawcy oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu sklepu internetowego.

 1. Sprzedawca podejmuje najwyższe starania, aby zasady i warunki sprzedaży za pośrednictwem Sklepu kształtowały prawa i obowiązki Konsumenta w sposób zgodny z dobrymi obyczajami oraz z uwzględnieniem jego interesów.

 2. Do korzystania z usług sklepu internetowego niezbędne są następujące wymagania techniczne:

 1. połączenie z siecią Internet,

 2. posiadanie przez Klienta zaktualizowanej i sprawnej przeglądarki internetowej: Internet Explorer, Chrome, Mozilla, Opera, Safari z włączoną obsługą JavaScript oraz Cookies; za problemy wynikające ze stosowania przeglądarek niespełniających tego wymogu Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności,

 3. posiadanie przez Klienta czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

 1. Wszelkie prawa, w tym prawa własności intelektualnej, do Sklepu, jego nazwy, domeny internetowej, szaty graficznej i danych stanowią wyłączną własność Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób zgodny z Regulaminem lub za zgodą Sprzedawcy.

 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w działaniu Sklepu lub jego funkcjonalności wywołane działaniem siły wyższej, awarią łączy lub sprzętu nienależącego do Sprzedawcy lub niedozwoloną ingerencją użytkowników.


 1. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Sklep prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet poprzez domenę internetową: www.wabisabidesign.pl, na której można składać zamówienia.

 2. Umowa sprzedaży zawarta przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu z Klientem, będącym Konsumentem jest umową zawieraną na odległość w rozumieniu ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (j.t. Dz.U z 2014 r., poz.827) (dalej: „Ustawa o prawach konsumenta”).

 3. Sprzedawca umożliwia w ramach sklepu internetowego zakup towarów związanych z wyposażeniem wnętrz, a w szczególności przeznaczonych do użytku domowego, hoteli, itd. (dalej: „Towar” lub „Towary”).

 4. Informacje zamieszczone na stronie Sklepu dotyczące Towarów (w tym opisy i zdjęcia) nie stanowią oferty w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.

 5. Klient może korzystać ze Sklepu i składać zamówienia bez dokonywania rejestracji.

 6. Klient nieposiadający konta użytkownika składa zamówienie poprzez dokonanie wyboru Towarów, które mają być przedmiotem zamówienia, wypełnienie formularza zamówienia, w którym wskaże dane niezbędne do realizacji zamówienia.

 7. Wybrane Towary trafiają do Koszyka, po przejściu do którego można rozpocząć procedurę składania Zamówienia.

 8. W celu złożenia zamówienia Klient wypełnia formularz zamówienia, potwierdza znajomość warunków sprzedaży, akceptuje treść Regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia.

 9. W formularzu zamówienia Klient powinien wskazać:

 1. ilość i rodzaj zamawianych Towarów;

 2. wybrany sposób płatności;

 3. wybrany sposób dostawy;

 4. adres, na który zamówione Towary mają być dostarczone;

 5. NIP, jeśli Klient żąda wystawienia faktury, a także adres do faktury, jeżeli adres na fakturze ma być inny niż adres dostawy.

 1. Po zakończeniu procesu składania Zamówienia i wyborze wszystkich parametrów dostawy, w celu wysłania Zamówienia Klient powinien kliknąć ikonę „Zamów i Zapłać”, co jest równoznaczne z akceptacją obowiązku dokonania zapłaty ceny Towaru oraz kosztów dostawy za zamówione Towary.

 2. Klient otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia wraz z numerem zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu zamówienia.

 3. Warunkiem realizacji zamówienia jest:

  1. prawidłowe i kompletne wypełnienie formularza zamówienia,

  2. jego potwierdzenie przez Sprzedawcę, dokonane e-mailem przesłanym na adres podany przez Klienta w formularzu zamówienia,

  3. opłacenie zamówienia w wybranej przez Klienta formie udostępnionej przez podmiot świadczący obsługę płatności on-line - firmę Blue Media S.A.

 4. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i przelewów elektronicznych przeprowadzane są za pośrednictwem podmiotu świadczącego obsługę płatności on-line - firmę Blue Media S.A.

 5. Umowa sprzedaży produktów Towarów, w przypadku sprzedaży w opcji zapłaty przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą, zawierana jest z chwilą opłacenia przez Klienta złożonego zamówienia. Chwilą opłacenia jest moment wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Sprzedawcy.

 6. Sprzedawca po zawarciu umowy sprzedaży produktów przesyła Klientowi na adres e-mail wskazany przez niego zgodnie z ust. 6 powyżej potwierdzenie przystąpienia do realizacji zamówienia, które jest równoznaczne z potwierdzeniem zawarcia umowy na odległość w przypadku Klientów będących konsumentami.

 7. Wraz z potwierdzeniem przystąpienia do realizacji zamówienia Sprzedawca przesyła Klientowi Regulamin wraz ze wzorem oświadczenia o odstąpieniu od umowy na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa zawartej z konsumentem. Przesłanie wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy nie może być poczytane, jako przyznanie prawa odstąpienia od umowy Klientowi, który nie jest konsumentem.

 8. Sprzedawca zastrzega sobie własność sprzedanych produktów aż do uiszczenia pełnej ceny sprzedaży przez Klienta

 9. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji umowy sprzedaży, Klient zobowiązany jest w szczególności do:

  1. podawania w zamówieniu wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych,

  2. niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych Klienta, podanych Sprzedawcy w związku z zawarciem umowy sprzedaży, w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego jej wykonania,

  3. korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego, w tym w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy i niezakłócający pracy Sprzedawcy lub Sklepu.


 1. CENY

 1. Wszystkie ceny podawane w Sklepie są wyrażone w złotych polskich (PLN) i są to ceny uwzględniające właściwą stawkę podatku VAT.

 2. Cena Towaru wyświetlana przy tytule lub nazwie danej pozycji na stronie Sklepu nie obejmuje opłaty za dostawę. Na ostateczny koszt zamówienia składają się cena Towaru i opłata za dostawę, które zostaną przez Sprzedawcę podane w potwierdzeniu zamówienia.

 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian cen Towarów dostępnych na stronie Sklepu. Dokonane zmiany nie mają zastosowania do zamówień złożonych, ale jeszcze niezrealizowanych, przed zmianą ceny. Do takich zamówień zastosowanie mają ceny podane przy Towarze w chwili złożenia zamówienia i potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. 1. DOSTAWA I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Realizacja zamówienia na rzecz Klienta rozpoczyna się w pierwszy dzień roboczy po dniu zawarcia umowy sprzedaży Towarów czyli po dniu uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

 2. Termin realizacji zamówienia podany jest w karcie produktu i wynosi 7 dni roboczych.

 3. Jeżeli Sprzedawca nie będzie mógł zrealizować złożonego zamówienia z tego powodu, że produkt będzie niedostępny, niezwłocznie zawiadomi o tym Klienta, najpóźniej jednak w terminie trzech dni od zawarcia umowy i zwróci mu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

 4. W wypadku, gdy Sprzedawca nie będzie mógł wykonać złożonego zamówienia dotyczącego produktu o właściwościach skonfigurowanych przez Klienta, choćby z powodu przejściowej niemożności spełnienia świadczenia, Sprzedawca może zwolnić się z realizacji zamówienia przez zaoferowanie Klientowi zakupu produktu zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie. Klient ma prawo nie przyjąć produktu zastępczego i odstąpić od umowy ze Sprzedawcą.

 5. Sprzedawca poinformuje Klienta o niedostępności produktu, propozycji dostarczenia produktu zastępczego oraz o prawie Klienta do odstąpienia od umowy. Klient może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia przez Sprzedawcę, zgodnie z warunkami zdania poprzedzającego.

 6. Dostawa zamówionych Towarów następuje za pośrednictwem podmiotu zawodowo trudniącego się doręczaniem przesyłek.

 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru lub opóźnienie w dostawie zakupionego Towaru do Klienta spowodowane niedokładnym lub błędnym adresem dostawy podanym przez Klienta przy składaniu zamówienia.

 8. Klient powinien sprawdzić przesyłkę przy odbiorze. W przypadku stwierdzenia, iż otrzymany Towar posiada braki, albo też został mechanicznie uszkodzony, powinien zażądać od kuriera spisania protokołu szkodowego oraz niezwłocznego poinformowania Sprzedawcy. 1. PŁATNOŚCI

 1. Podmiotem świadczącym obsługę płatności on-line jest Blue Media S.A.


2.  Sklep oferuje następujące formy płatności za zamówione Towary:

  1. płatność przelewem,

  2. płatność elektroniczną,

  3. płatność kartą płatniczą:

   - Visa,

   - Visa Electron,

   - Mastercard,

   - MasterCard Electronic,

   - Maestro


  3. Klient na dowód zakupu Towaru otrzymuje od Sprzedawcy fakturę

  4. Jeśli faktura ma zostać wystawiona na Klienta prowadzącego działalność gospodarczą i/lub będącego podatnikiem podatku VAT, w zamówieniu należy podać także NIP Klienta. Dokonując zakupu w Sklepie i potwierdzając złożenie zamówienia, Klient wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu.


  5.  W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta, Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient. 

   1. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

   1. Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę sprzedaży może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, składając stosowne oświadczenie w dowolnej formie.

   2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia skutecznego doręczenia Towaru Klientowi bądź upoważnionej przez niego osobie trzeciej.

   3. Sprzedawca informuje w szczególności, że zgodnie z art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Klientowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość w odniesieniu do umów sprzedaży Towarów, której przedmiotem są produkty nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji Klienta będącego konsumentem, o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

   4. Klient może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy w ten sposób, że złoży Sprzedawcy stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego Załącznik nr 2 do Regulaminu. Skorzystanie ze wzoru nie jest obowiązkowe.

   5. Prawo odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta będącego konsumentem lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Jeżeli umowa obejmuje wiele produktów Towarów, które są dostarczane osobno, partami lub w częściach termin na odstąpienie od umowy liczony jest od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części.

   6. W celu zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

   7. W przypadku odstąpienia od umowy, uważana jest ona za niezawartą. Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane płatności z wyjątkiem przypadków określonych w ust. 8 poniżej. Do rozliczenia się Sprzedawcy z Klientem mają zastosowanie przepisy Ustawy o prawach konsumenta.

   8. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

   9. W razie odstąpienia, Klient będący konsumentem ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru do Sprzedawcy.

   10. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z Towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

   1. REKLAMACJE WAD TOWARÓW

   1. Sprzedawca dostarcza Towar wolny od wad.

   2. W przypadku, gdy Towar ma wadę, podstawą prawną rozpatrywania reklamacji są przepisy Kodeksu cywilnego (m.in. art. 556 – 576).

   3. Klient ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi za wady fizyczne lub wady prawne.

   4. Jeżeli Klient żąda wymiany Towaru lub usunięcia wad Towaru, Sprzedawca może odmówić spełnienia tego żądania, jeżeli żądanie Klienta jest niemożliwe do zrealizowania dla Sprzedawcy, albo w porównaniu z innym z możliwych żądań wymaga nadmiernych kosztów, w szczególności Sprzedawca może odmówić demontażu i ponownego zamontowania, jeżeli koszt tych czynności przewyższa cenę sprzedanego Towaru. Jeżeli Klient jest Konsumentem, może on żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania, jest obowiązany jednak ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę sprzedanego Towaru albo może żądać od Sprzedawcy zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny sprzedanego Towaru.

   5. Reklamacja może zostać złożona w dowolnej formie. W celu przyspieszenia rozpoznania reklamacji, należy podać w treści zgłoszenia reklamacyjnego krótki opis oraz przyczyny uzasadniające reklamację oraz dane kontaktowe Klienta.

   6. Pismo reklamacyjne Klient może wysyłać Sprzedawcy listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres: Renee's Interior Design Renata Blaźniak-Kuczyńska. ul. Mehoffera 164R, 03-081 Warszawa lub na adres e-mail: kontakt@reneesinteriordesign.pl

   7. Sprzedawca zobowiązany jest wymienić Towar lub usunąć wadę w rozsądnym czasie. Jeżeli żądanie złożone przez Klienta, będącego Konsumentem przy reklamacji dotyczy: (i) naprawy Towaru, (ii) wymiany Towaru na nowy albo (iii) obniżenia ceny Towaru, Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku niedotrzymania tego terminu uznaje się, że reklamacja jest zasadna.

   8. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy odesłać Towar wraz z informacją o przyczynie reklamacji na adres: Renee's Interior Design Renata Blaźniak-Kuczyńska. ul. Mehoffera 164R, 03-081 Warszawa. Reklamacje bez dokonanego zwrotu reklamowanego Towaru do Sprzedawcy nie będą rozpatrywane. Jeżeli ze względu na rodzaj Towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie reklamowanego Towaru do Sprzedawcy byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Towar Sprzedawcy lub upoważnionej przez niego osobie w miejscu, w którym Towar się znajduje.

   1. DANE OSOBOWE

   1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.

   2. Dane osobowe są chronione zgodnie z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.

   3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz żądania ich usunięcia.

   4. W trakcie składania zamówienia Klient podaje następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres do doręczeń Towarów, adres e-mail, numer telefonu komórkowego. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane przez Sprzedawcę tylko w celu realizacji zamówienia Klienta w tym m.in. informowania Klienta o statusie zamówienia albo uzyskania opinii Klienta co do jego satysfakcji ze zrealizowanego zamówienia. Dane osobowe w trakcie realizacji zamówień mogą być udostępniane operatorom pocztowym lub przewoźnikom w celu dostarczenia zamówień.

   5. W przypadku realizacji prawa odstąpienia od umowy, Klient może podać numer rachunku bankowego do zwrotu środków.

   6. Podawanie przez Klientów danych osobowych jest zawsze dobrowolne. Jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne uniemożliwia rejestrację na stronie Sklepu, a także zawarcie umowy sprzedaży z rejestracją.

   7. Dobrowolnie udzielone zgody na otrzymywanie informacji handlowych mogą być w każdej chwili cofnięte na wniosek Klienta złożony za pośrednictwem adresu e-mail podanego przez Klienta w formularzu zamówienia. Na wniosek Klienta dane osobowe zostaną usunięte z bazy kontaktów służącej do przekazywania informacji handlowych drogą elektroniczną.

   1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

   1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 28.08.2020 r. i jest dostępny na stronie internetowej Sklepu.

   2. Sprzedawca może zmienić Regulamin. Zmiany Regulaminu nie dotyczą warunków realizacji umów zawartych przed dniem wejścia w życie zmiany, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.

   3. Prawem właściwym dla zawarcia umowy z Klientem jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Ewentualne spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

   4. Wybór prawa polskiego na podstawie Regulaminu Sprzedaży nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem, na mocy prawa które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru.

   Załącznik nr 1


   INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY   WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY   1. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży

   Prawo odstąpienia od niniejszej umowy mogą Państwo wykonać w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia doręczenia towaru.

   Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy przesłać jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od niniejszej umowy (np. poprzez wysłanie pisma pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.   1. Skutki odstąpienia od umowy sprzedaży

   W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzili się Państwo na inne rozwiązanie.

   W każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.   Zwroty prosimy przesyłać na adres:

   Renee's Interior Design Renata Blaźniak-Kuczyńska

   ul. Mehoffera 164R

   03-081 Warszawa

   Załącznik nr 2

   WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

   ....................., dn. ......................

   imię, nazwisko i adres Konsumenta   ..........................................   ..........................................   ..........................................

   OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

   ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ   Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy nr ...... zawartej dnia .................... dotyczącej zakupu towaru……………………………………………

   ..............................   podpis konsumenta   do góry
   Sklep jest w trybie podglądu
   Pokaż pełną wersję strony
   Sklep internetowy Shoper.pl